บริษัท อินฟรา กรุ๊ป จำกัด

บริษัท อินฟรา กรุ๊ป จำกัด ให้บริการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมสำหรับภาคตลาดดังต่อไปนี้:
ที่อยู่อาศัย
ทางการค้า
ทางอุตสาหกรรม
และโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ

architecture-services-thailand

วิศวกรรม

บริการ-ด้าน-วิศวกรรม-บรษท-อนฟรา-กรุ๊ป-จำกั

สถาปัตยกรรม

บริการ-ด้าน-สถาปัตยกรรม-บรษท-อนฟรา-กรุ๊ป-จำกั

วิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า

บริการ-ด้าน-วิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า-บรษท-อนฟรา-กรุ๊ป-จำกั

ติดต่อเป็นภาษาไทย

(02) 511-6104

แผนที่

HOME

ABOUT US

logo-infragroup-thailand
เป็นสมาชิกของ

American Chamber of Commerce

american-chamber-of-commerce-thailand

Council on Tall Buildings and Urban Habitat

logo-council-tall-buildings-urban-habitat